Statut

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „DOLINA KACANKI”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wiązownicy Kolonii.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
7. Stowarzyszenie może być członkiem lub założycielem związków stowarzyszeń, lokalnych
grup działania i innych organizacji.
8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Stowarzyszenie może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.
10. Organizacja może pobierać opłaty za swoje usługi i wytworzone produkty, zgodnie ze
stanowionymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

11. Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji następujących celów:
a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
c) pomoc społeczna, w tym dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin,
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) krajoznawstwo, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
f) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
g) działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
k) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
l) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
n) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz
dobroczynności, czytelnictwa, sztuki, kultury, edukacji, ekologii, oświaty i ochrony
zdrowia,
o) ochrona środowiska,
p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
q) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie tradycji,
popularyzację dziedzictwa kulturowego, duchowego i kulinarnego,
r) upowszechnianie wiedzy o historii regionu,
s) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
t) ochrona zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego regionu,
u) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
v) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w) ratownictwo i ochrona ludności,
x) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
y) działalność wydawnicza,
z) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród społeczeństwa z dziedziny
technologii informacyjnych.

12. Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:

a) finansowe i merytoryczne wspieranie osób prawnych i fizycznych,
b) organizowanie pomocy materialnej dla rodzin objętych bezrobociem, zubożeniem,
c) organizowanie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom
niepełnosprawnym,
d) podejmowanie działań wyrównujących szanse edukacyjne,
e) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizowanie czasu wolnego,
w tym wyjazdów na wypoczynek,
f) organizacja i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych
i wychowawczych,
g) organizowanie wypoczynku, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych, których celem jest integracja i wzmacnianie więzi międzyludzkich,
w tym międzypokoleniowych,
h) podejmowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności
fizycznej dzieci, młodzieży i osób starszych,
i) organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, plenerów, konkursów
i spotkań twórczych.
j) organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie dóbr kultury
a także środowiska naturalnego,
k) organizowanie i prowadzenie izb pamięci oraz muzeum regionalnego,
l) rozwijanie zainteresowań i kompetencji członków stowarzyszenia i wspólne
działanie dla realizacji celów wyższych będących poza partykularnymi interesami
grup czy jednostek.
m) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów i studentów
pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowanie
nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
n) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska
i właściwego stosunku do zwierząt oraz innych składników przyrody żywej,
o) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania
problematyką zrównoważonego rozwoju,
p) gromadzenie eksponatów i zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość
regionu,
q) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień,
albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu
upowszechnienie wiedzy o regionie,
r) propagowanie turystycznych i kulturowych walorów regionu,
s) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
t) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej
m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, doradztwo oraz
publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, stron
internetowych itp.,
u) współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami
pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego przekazu
w celu propagowania i realizacji celów stowarzyszenia,
v) współpraca z innymi organizacjami.

13. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:

a) Działalność wydawniczą i informacyjną,
b) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo,
c) Organizację imprez i akcji promocyjnych,
d) Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów,
e) Działalność edukacyjną i dydaktyczną,
f) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności
w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających
wykluczeniu społecznemu.

14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku
publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do
celów statutowych organizacji.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

15. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
16. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
17. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
18. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
19. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
20. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
21. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
22. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
24. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
25. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
26. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres dwóch lat,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

I. Informacje ogólne
29. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
30. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
31. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
32. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

II. Walne Zebranie

33. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
34. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
35. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
36. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
37. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 30
minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
38. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych władz
Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

III. Zarząd

40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na
zewnątrz.
41. Zarząd składa się z 5 osób w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
42. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
43. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Stowarzyszenie reprezentują: Prezes Zarządu i członek Zarządu lub jeden
z wiceprezesów Zarządu i członek Zarządu działających łącznie,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
44. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
45. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.

IV. Komisja Rewizyjna

46. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
47. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
49. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów. 50. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
51. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
52. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

53. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej,
zbiórek publicznych,
c) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych,
d) dochodów z kapitału (odsetek, lokat, akcji, obligacji),
e) z wpływów ze statutowej działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
54. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
55. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
56. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa Zarządu i członka
Zarządu lub jednego z wiceprezesów Zarządu i członka Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

57. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
58. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
59. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
także lokalne fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do
Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek
Stowarzyszenia.
60. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA KACANKI